Ponad połowa respondentów w wieku 18-26 lat nie czuje się gotowa na podjęcie pełnoetatowej pracy


Ponad połowa respondentów w wieku 18-26 lat nie czuje się gotowa na podjęcie pełnoetatowej pracy
2023-11-06
Z najnowszego badania Fundacji SPS wynika, że Polacy krytycznie oceniają obecny system edukacji – aż 82 proc. ankietowanych jest zdania, że nie jest on dostosowany do występujących w polskim społeczeństwie różnic społecznych.

 

Z najnowszego badania Fundacji SPS wynika, że Polacy krytycznie oceniają obecny system edukacji - aż 82 proc. ankietowanych jest zdania, że nie jest on dostosowany do występujących w polskim społeczeństwie różnic społecznych. Ponad połowa uczestników badania w wieku 18-26 lat czuła się dyskryminowana na którymś etapie edukacji. Aż 90 proc. uważa, że młodzi ludzie kończący edukację nie są przygotowani do poszukiwań pracy i udziału w rekrutacji. Badanie towarzyszy 5. edycji programu Fun.Tech.Future., adresowanego do wkraczającej w dorosłość młodzieży ze środowisk nieuprzywilejowanych. 

W ramach 5. edycji programu Fun.Tech.Future. Fundacja SPS przeprowadziła badanie na grupie ponad 6 tys. osób. Wyniki wskazują, że 8 na 10 ankietowanych uważa, że obecny system edukacji nie integruje różnych grup społecznych. Podobny odsetek - 82 proc. - badanych przyznaje, że nie jest on dostosowany do występujących w polskim społeczeństwie różnic społecznych. Blisko co trzeci respondent (32 proc.) jest zdania, że nasz system edukacji nie uczy akceptacji, wrażliwości, otwartości i poszanowania różnych grup społecznych, natomiast 43 proc. ankietowanych uważa, że uczy tego w bardzo niewielkim stopniu. Jednocześnie 67 proc. sądzi, że kontakt z rówieśnikami z różnych grup społecznych, z rodzin o różnej sytuacji materialnej itd. jest zdecydowanie korzystny dla młodych ludzi.

Co trzeci respondent w wieku 18-26 lat ma poczucie, że nie ma takiego samego dostępu do edukacji jak jego rówieśnicy. Jednocześnie aż 58 proc. ankietowanych uważa, że ich rówieśnicy nie mają jednakowego dostępu do edukacji. Także 58 proc. deklaruje, że czuło się dyskryminowanych na którymś etapie dotychczasowej edukacji. Blisko u co trzeciego (31 proc.) wynikało to z sytuacji finansowej27 proc. sądzi, że była to kwestia wyglądu, a 11 proc. przyznaje, że dyskryminacja wynikała z ich neuroatypowości (m.in. spektrum autyzmu, dysleksji, ADHD, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych).

- Nierówny dostęp do edukacji młodych ludzi ze środowisk wykluczonych jest faktem, a wyniki badania wskazują, że jest to także odczuwalne przez ankietowaną młodzież. Dlatego tak istotne są warsztaty i szkolenia, przygotowane specjalnie dla osób z rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej, przebywających w pieczy zastępczej etc., które nie mają szansy na zdobywanie tego typu doświadczeń w inny sposób - mówi Dorota Kowalewska, Brand Manager SEYSSO, partnera programu Fun.Tech.Future.

Młodym ludziom towarzyszy poczucie uczenia się niepotrzebnych rzeczy

Dwóch na pięciu badanych młodych ludzi deklaruje, że często lub bardzo często odczuwa niechęć do nauki. O jej powód zapytano respondentów w pytaniu wielokrotnego wyboru. Dwóch na trzech przyznaje, że wynika to z poczucia uczenia się niepotrzebnych rzeczy, a ponad połowa (57 proc.) deklaruje, że jest to kwestia zbyt dużej ilości materiałów do przyswojenia w krótkim czasie.

Najczęściej wskazywaną przez młodych ludzi barierą utrudniającą rozwój edukacyjny jest zbyt mała liczba doradców zawodowych i narzędzi skutecznie wspierających w wyborze edukacji ze względu na różnorodne predyspozycje jednostki - wskazało ją 45 proc. badanych. Aż 41 proc. respondentów wskazuje na wykluczenie ekonomiczne. Więcej niż co piąty ankietowany (23 proc.) wskazuje na brak dostępu do nauki dla osób spoza dużych miast (wykluczenie komunikacyjne).

Aż 90 proc. uczestników badania w wieku 18-26 lat uważa, że młodzi ludzie kończący edukację nie są przygotowani do poszukiwań pracy i udziału w rekrutacji. Spośród tych, którzy pracują dorywczo lub jeszcze nie rozpoczęli aktywności zawodowej, 56 proc. deklaruje, że nie czują się przygotowani do podjęcia pełnoetatowej pracy, która pozwoliłaby im samodzielnie się utrzymać.

- Już od 5. lat Sephora wspiera zarówno finansowo, jak i merytorycznie program Fun.Tech.Future m.in. poprzez organizację płatnych staży dla uczestników w wybranych perfumeriach. Mamy poczucie, że dzięki tego typu akcjom realnie pomagamy młodym osobom stawiać pierwsze kroki na rynku zawodowym, ale też realizujemy filozofię piękna Sephora, której jednym z elementów jest niesienie pomocy innym - mówi Sergiusz Osmański, Dyrektor Artystyczny i PR Sephora w Polsce i Czechach, partnera programu Fun.Tech.Future.

 

Blisko ⅓ rodziców uważa, że w szkołach jest za mało doradców zawodowych

Co trzeci badany rodzic przyznaje, że jego dziecko ma problemy z odnalezieniem się w polskim systemie edukacji. Respondenci w formie pytania wielokrotnego wyboru zostali zapytani o bariery utrudniające rozwój edukacyjny ich dziecka. Również w tej grupie najczęściej wskazywaną odpowiedzią była zbyt mała liczba doradców zawodowych i narzędzi skutecznie wspierających w wyborze edukacji ze względu na różnorodne predyspozycje jednostki (31 proc.). Ponad ¼ (27 proc.) deklaruje, że jest to brak akceptacji, zrozumienia czy tolerancji ze strony kadry pedagogicznej, a blisko ⅕ (21 proc.) wskazuje na wykluczenie ekonomiczne.

Ponad ¼ respondentów (27 proc.) zauważa niechęć swojego dziecka do nauki bardzo często lub zawsze, a niemal ⅓ - czasami (32 proc.). Ponad połowa badanych deklaruje, że ich dziecko ma poczucie, że uczy się niepotrzebnych rzeczy, a 44 proc. przyznaje, że określa zajęcia w placówkach edukacyjnych jako „nudne". Jednocześnie 43 proc. jest zdania, że uczniowie mają zbyt dużo materiałów do przyswojenia w krótkim czasie, natomiast ⅓ respondentów uważa, że zajęcia w placówkach edukacyjnych są za mało angażujące. Zdaniem co piątego badanego rodzica powodem niechęci dziecka do nauki jest brak wsparcia ze strony kadry pedagogicznej w szkole.

W ramach 5. edycji programu Fun.Tech.Future w dniach 7-8 listopada br. odbędą się bezpłatne warsztaty we Wrocławskim Parku Technologicznym, który jest partnerem wydarzenia. Warsztaty przeznaczone są dla osób, które pracują w obszarze doradztwa zawodowego i wsparcia w aktywizacji ludzi na rynku pracy (7.11) oraz młodzieży ze środowisk nieuprzywilejowanych, która właśnie wkracza w dorosłość (8.11). Warsztaty przygotowali i poprowadzą Olga Legosz z Fundacji SPS, a także eksperci z Be About Hybrid Agency, Sephory oraz Seysso. Szczegółowe plany poszczególnych dni warsztatów oraz formularze zapisów dostępne są pod linkami: 7.11 oraz 8.11.

Nadesłał:

Rocket Science Communications
http://

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl